null THÔNG BÁO số 193: Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

content:

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

  Hà Nội, ngày  19  tháng 10 năm 2020

 

 

 

                   Số 193 /TB-HVCSPT

THÔNG BÁO

V/V tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2020 – 2021;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 như sau;

- Thời gian: 7h30 – 11h30, thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2020;

- Địa điểm: Khuôn viên, Học viện Chính sách và Phát triển, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội;

- Đối tượng tham dự: Học viên cao học, sinh viên của Học viện tốt nghiệp năm 2020;

Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Lễ trao bằng, Học viện đề nghị các học viên cao học, sinh viên đã tốt nghiệp đợt 1, 2 năm 2020 đăng ký tham gia dự Lễ trao bằng và mượn trang phục cụ thể như sau:

- Đối với học viên cao học liên hệ với Ban quản lý SĐH theo số điện thoại: 0978753737 gặp Đ/c Phúc trước 17h00 thứ 4, ngày 21/10/2020;

- Đối với sinh viên tốt nghiệp Đợt 1, 2 đăng ký với khoa quản lý sinh viên trước 17h00 thứ 4, ngày 21/10/2020.

Lưu ý: Đối với sinh viên tốt nghiệp đợt 3/2020 tham dự Lễ trao bằng, làm thủ tục nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp theo thông báo của Học viện.

Đề nghị các khoa quản lý sinh viên và Ban quản lý sau đại học thông báo cho sinh viên và học viên để biết và thực hiện.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.                                                                       

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các đơn vị thuộc H/v;

- Ban quản lý SĐH (TB cho h/v);

- Khoa quản lý sinh viên (TB cho s/v);

- Lưu:QLĐT, TC- HC.

TL. GIÁM ĐỐC

 TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thế Hùng