null THÔNG BÁO số 196 điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng anh cơ bản 1, Học kỳ I năm học 2020 – 2021, Khóa 11 hệ đại trà, đợt 2

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

 

Số: 196/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v điều chỉnh thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng anh cơ bản 1

Học kỳ I năm học 2020 – 2021, Khóa 11 hệ đại trà, đợt 2

 

          Căn cứ vào Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2020 – 2021, Khóa 11 hệ đại trà, Đợt 2;

Căn cứ vào kết quả thi TOEIC của sinh viên Khóa 11 đợt 2;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

          1. Điều chỉnh Thời khóa biểu các lớp học phần Tiếng anh cơ bản 1, học kỳ I năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên khoá 11 hệ đại trà, đợt 2 (File kèm theo);

          Thời gian giảng dạy: 12 tuần từ ngày 26/10/2020 – 17/01/2021.

Danh sách sinh viên các lớp học phần Tiếng anh cơ bản 1 (File đính kèm).

          2. Thời gian nộp đơn đăng ký bổ sung học phần đối với Khoá 8, 9, 10: Phòng Quản lý đào tạo nhận đơn và xử lý cho sinh viên đăng ký lớp học phần từ thứ 2 ngày 26/10/2020 đến hết thứ 4 ngày 28/10/2020.

Lưu ý: Sinh viên nộp đơn về Khoa Quản lý sinh viên.

          3. Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

          - Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ gửi kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy, Trưởng các Khoa chuyên ngành thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng viên gửi về Phòng Quản lý Đào tạo (đ/c Minh) trước 11h thứ 2, ngày 26/10/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc;

          - Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác giảng dạy theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám Đốc (để b/cáo);

- Các đơn vị thuộc H/v (để t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (2 bản).

TL. GIÁM ĐỐC

TP. QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thế Hùng