null THÔNG BÁO số 197: Lịch nghỉ học của sinh viên Khóa 11

content:

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
  Số: 197 /TB-HVCSPT                

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

Hà Nội, ngày 23 tháng 10  năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v lịch nghỉ học của sinh viên Khóa 11

 

Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021.

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo toàn thể sinh viên Khóa 11 được nghỉ học sáng thứ 2 ngày 26 tháng 10 năm 2020 để tham dự Lễ khai giảng.

Giảng viên chủ động bố trí lịch giảng bù để đảm bảo thời lượng môn học.

          Đề nghị giảng viên, sinh viên lưu ý thực hiện./.

Nơi nhận:                                   

- Ban Giám đốc (để b/cáo);                                    

- Các đơn vị thuộc HV (để phối hợp t/h);                    

- Lưu:TC-HC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

      TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

 

(đã ký)  

 

TS. Nguyễn Thế Hùng