null QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần Tin học đại cương và QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần tiếng Anh đại cương đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

content:

QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần Tin học đại cương đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển (xem tại đây)

(Ban kèm Quyết định số 27/QĐ - HVCSPT, ngày 12 tháng 01 ăm 2018 của Giám đốc Học việ Chính sách và Phát triển )

QUY ĐỊNH Quy đổi điểm học phần tiếng Anh đại cương đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển (xem tại đây)

 (Ban n kèm Quyết địn số 766/QĐ-HVCSPT, ngày 17 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Học việ Chính sách và Phát triển )