null THÔNG BÁO sô 207 thay đổi giảng đường các lớp học phần học kỳ I - giai đoạn 2, năm học 2020 – 2021 các khóa 8, 9, 10 hệ đại trà

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Số: 207/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v thay đổi giảng đường các lớp học phần học kỳ I - giai đoạn 2, năm học 2020 – 2021 các khóa 8, 9, 10 hệ đại trà

Căn cứ Thông báo số 137/TB-HVCSPT ngày 04/11/2020 của Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I - giai đoạn 2 năm học 2020 – 2021 các khóa 8, 9, 10 hệ đại trà;

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký học, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc thay đổi giảng đường các lớp học phần cụ thể theo file đính kèm.

Để đảm bảo công tác giảng dạy và học tập, đề nghị các Khoa/Bộ môn thông báo đến giảng viên; cố vấn học tập phụ trách sinh viên thông báo đến sinh viên được biết và thực hiện.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Bộ phận quản lý giảng đường;

- Bộ phận quản lý website;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

KT TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Thị Đông

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌP PHẦN THAY ĐỔI GIẢNG ĐƯỜNG

STT

Lớp Môn Tín Chỉ

Khóa

Số TC

Thứ

Tiết

GĐ cũ

GĐ mới

1

Kinh tế lượng(1-2021_2)_02

 10

3

4

1-4

C601

C702

6

5-6

C602

C408

2

Kinh tế vĩ mô 1(1-2021_2)_02

 10

3

4

5-8

C503

C702

7

1-2

C503

C304

3

Luật Hình sự(1-2021_2)_01

 10

3

5

1-4

C602

C401

5

5-8

C501

C302

4

Quản trị học(1-2021_2)_02

 10

2

6

1-4

C408

C303

5

Tư tưởng Hồ Chí Minh(1-2021_2)_01

 10

2

3

5-8

C703

C503

6

Marketing Ngân hàng(1-2021_2)_01

8

2

7

1-4

C702

C604

7

Quản lý dự án đầu tư(1-2021_2)_01

3

2

1-4

C308

C601

5

5-6

C408

Giữ nguyên

8

Thương mại điện tử(1-2021_2)_02

3

3

1-4

C605

C303

5

3-4

C504

Giữ nguyên

9

Kế toán tài chính(1-2021_2)_02

9

3

3

1-4

C702

C410

7

3-4

C601

Giữ nguyên

10

Kinh tế phát triển(1-2021_2)_03

2

6

1-4

C303

C408

11

Kinh tế quốc tế(1-2021_2)_03

 9

2

4

5-8

C702

C503

12

Kinh tế quốc tế 2(1-2021_2)_01

 9

2

2

5-8

C702

C303

13

Nguyên lý thống kê kinh tế(1-2021_2)_02

 9

3

5

1-2

C401

C602

6

5-8

C502

Giữ nguyên

14

Nguyên lý thống kê kinh tế(1-2021_2)_03

 9

3

4

1-4

C702

C601

7

1-2

C308

Giữ nguyên

15

Phương pháp nghiên cứu khoa học(120_2)_QTKD

9

3

2

1-4

C703

C303

4

5-6

C301

Giữ nguyên

16

Quản lý tài chính công(1-2021_2)_01

3

2

5-6

C605

Giữ nguyên

6

5-8

C408

C401

17

Tài chính quốc tế(1-2021_2)_01

9

3

3

5-6

C401

Giữ nguyên

4

1-4

C401

C410

18

Thẩm định dự án đầu tư(1-2021_2)_02

9

3

3

5-8

C701

C605

6

5-6

C503

Giữ nguyên

19

Thị trường chứng khoán(1-2021_2)_01

9

3

2

1-4

C601

C308

3

1-2

C303

C702

20

Toán cao cấp 2(1-2021_2)_01

9

2

4

1-4

C410

C401