null Thông báo v/v rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2021

content:

Căn cứ Quyết định số 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27/12/2019 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ yêu cầu của công tác rà soát kiểm định chất lượng giáo dục;

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác yêu cầu các cá nhân/nhóm thực hiện đề tài NCKH cấp Học viện báo cáo tiến độ thực hiện đề tài đã được giao theo Quyết định số 911/QĐ-HVCSPT ngày 22/10/2020 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021. Bản mềm xin gửi vào địa chỉ email: khht@apd.edu.vn và bản cứng gửi trực tiếp tới Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác chậm nhất vào 17h ngày 20/01/2021.

Căn cứ vào Báo cáo tiến độ và thuyết minh đề cương đề tài Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác sẽ thực hiện việc kiểm tra sản phẩm theo tiến độ đã đăng ký. 

Các mẫu báo cáo tiến độ được đính kèm theo thông báo này.

Kính mong các đơn vị triển khai và gửi về Phòng theo đúng thời hạn quy định. 

Trân trọng!

Chi tiết: Thông báo, Mẫu báo cáo