null THÔNG BÁO số 25 giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Số: 25/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2021

THÔNG BÁO

Giải quyết thủ tục hành chính cho sinh viên

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, để đảm bảo sức khoẻ cho toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tới sinh viên về việc giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên, cụ thể như sau:

             - Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 21/02/2021, sinh viên có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nộp đơn/đề nghị qua cố vấn học tập phụ trách theo hình thức online.

             - Cố vấn học tập chủ động tiếp nhận đơn và phối hợp với các đơn vị trong Học viện giải quyết cho sinh viên.

Học viện yêu cầu các đơn vị trong Học viện, giảng viên và toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện (để t/hiện);

- Lưu: TCHC, P.QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Vinh