null THÔNG BÁO số 30 về việc triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến

content:

 BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Số: 30/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, 16 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến

Căn cứ Công văn 460/UBND-KGVX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm bảo đảm công tác phòng, chống COVID-19; Căn cứ tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến ngày càng phức tạp; Căn cứ kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp trực tuyến ngày 16/2/2021, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc triển khai giảng dạy và học tập trực tuyến như sau:

- Học viện tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến qua hệ thống quản lý học tập trực tuyến Learning Management Systems (LMS) và Zoom Cloud Meeting từ ngày 22/2/2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong thời gian này sinh viên tạm thời không đến Học viện và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương.

- Các giảng viên và sinh viên tham gia giảng dạy và học tập trực tuyến theo lịch thời khoá biểu tại Thông báo số 18/TB-HVCSPT ngày 18/1/2021;

- Kéo dài thời gian thực tập tốt nghiệp thêm 02 tuần đến hết ngày 25/4/2021. Công tác hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Các khoa và giảng viên hướng dẫn chủ động hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Học viện đề nghị các đơn vị thực hiện như sau`:

- Trưởng các khoa, bộ môn và toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng quy định về tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định số 241/QĐ-HVCSPT ngày 31/3/2020 của Giám đốc Học viện và Thông báo số 29/TB-HVCSPT ngày 2/2/2021 về việc chuẩn bị học tập trực tuyến;

- Trung tâm CNTT, Thư viện và Truyền thông chuẩn bị tài khoản Zoom Cloud Meeting theo giảng đường, hỗ trợ kỹ thuật cho giảng dạy và học tập trên hệ thống LMS và ZOOM theo kế hoạch;

- Trung tâm KT&ĐBCL tổ chức theo dõi, giám sát việc tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến theo đúng quy định;

        Học viện đề nghị toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn hoàn thành tốt công tác giảng dạy và học tập. Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa rõ, các đơn vị cần báo cáo Ban Giám đốc (qua P.QLĐT) để kịp thời giải quyết./.

 Nơi nhận:

- Ban GĐ (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Lưu: TCHC, P.QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TS. Nguyễn Thế Vinh