null THÔNG BÁO về việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn trong Học viện Chính sách và Phát triển

content:

Thông báo về việc triển khai việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu của người có chức vụ, quyền hạn trong Học viện Chính sách và Phát triển (Công văn 54)

Danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu do Học viện Chính sách và Phát triển quản lý theo phân cấp (Công văn 42)