06/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG
02/12/2023
Đội văn nghệ Học viện Chính sách và Phát triển tham dự cuộc thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XV