18/02/2023
Chiều ngày 15/02/2023, Học viện Chính sách và Phát triển làm việc (APD) với Học viện công nghệ Melbourne (Melbourne Institute of Techonology – MIT) để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai Trường.