content:     Học viện Chính sách và Phát triển lấy phương châm luôn đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hiệu quả hoạt động; tập trung phát triển...
Hội nghị lần thứ ba của Hội đồng Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức nói chuyện chuyên đề “Hội đồng trường theo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi)”
Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng Học viện, Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Ngày 15/9/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện và bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trước sự kiện trọng đại của Học viện Chính sách và Phát triển, báo Dân trí và báo Đầu tư đưa tin sự kiện Bộ Kế Hoạch và Đầu tư công bố quyết định công nhận Hội đồng Học viện