null THÔNG BÁO số 152: Mời tham gia giảng dạy Chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và kết nối hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn phát triển

content:

Thông báo mời tham gia giảng dạy Chương trình đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và kết nối hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn phát triển (nội dung xem tại đây).