null THÔNG BÁO số 159: Đề cương học phần đối với vị trí việc làm giảng viên, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện Chính sách và Phát triển.

content:

Thông báo Đề cương học phần đối với vị trí việc làm giảng viên, Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 của Học viện Chính sách và Phát triển (nội dung xem tại đây).

Hội đồng tuyển dụng thông báo đề cương học phần các tiết giảng theo file đính kèm (tải về máy tính)

Thí sinh tham khảo mẫu bài giảng theo file đính kèm (tải về máy tính)