null Bộ KH&ĐT Thông báo v/v Tổ chức Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09-11-2022

content:

Bộ KH&ĐT Thông báo v/v Tổ chức Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 09-11-2022:

Lãnh đạo Bộ KH&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Bộ như sau:

1. Yêu cầu

2. Nội dung trọng tâm

3. Hình thức

4. Thời gian thực hiện

5. Tổ chức thực hiện

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

      (Đã ký)

Trần Duy Đông
Nội dung chi tiết xem tại (nội dung xem tại đây).