null NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP CƠ SỞ CỦA GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ NĂM HỌC 2022-2023

content:

Ngày 12 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện đã tiến hành tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm học 2022-2023 “Ảnh hưởng lan tỏa của các doanh nghiệp FDI đến sự tiến bộ công nghệ của các doanh nghiệp chế biến Việt Nam” do TS. Trần Thị Trúc – Giảng viên Khoa Kinh tế là Chủ nhiệm đề tài.

Buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học gồm có:

  • Hội đồng nghiệm thu

+ Chủ tịch Hội đồng: PGS,TS. Trần Trọng Nguyên

+ Các thành viên Hội đồng: TS. Phạm Ngọc Trụ, TS. Lâm Thùy Dương, TS. Lê Tố Hoa, ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

  • Chủ nhiệm đề tài TS. Trần Thị Trúc và nhóm nghiên cứu: ThS. Trần Thị Ninh, ThS. Lê Hồng Minh - Giảng viên Khoa Kinh tế
  • Các giảng viên quan tâm tới các đề tài.

Đề tài tập trung nghiên cứu về sức lan tỏa của FDI đến các doanh nghiệp chế biến nội địa Việt Nam, sử dụng các mô hình, phương pháp ước lượng kết hợp với các số liệu thu thập để đánh giá tác động lan tỏa của FDI đến các doanh nghiệp chế biến nội địa trong nước. Từ đó đưa ra các giải pháp phát triển ngành Công nghiệp chế biến nội địa Việt Nam và thu hút FDI đến năm 2030.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt nội dung nghiên cứu và nhận được các ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng và trả lời các câu hỏi do các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu. Sau một buổi làm việc tích cực, công tâm và đánh giá khách quan, Hội đồng đã nghiệm thu thành công đề tài cấp cơ sở. Đây là một trong những hoạt động chuyên môn phục vụ công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Kinh tế nói riêng và Học viện nói chung. Trên cơ sở những ý kiến nhận xét và góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu sẽ chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo NCKH nộp lưu chiểu, hoàn tất công tác nghiệm thu.

       Dưới đây là một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài