null Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 1)

content:
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỌC VIỆN                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN            

                            Số: 125/TB-HVCSPT                                                                       Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020

theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 1)

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020.

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (Đợt 1) như sau:

1. Điểm chuẩn xét tuyển theo ngành

STT

Tên Ngành

Mã ngành

Điểm chuẩn

1

Kinh tế

7310101

7,00

2

Kinh tế phát triển

7310105

7,00

3

Kinh tế quốc tế

7310106

8,20

4

Quản lý Nhà nước

7310205

6,68

5

Quản trị kinh doanh

7340101

8,00

6

Tài chính – Ngân hàng

7340201

7,50

7

Luật Kinh tế

7380107

7,00

2. Thời gian xác nhận nhập học

          - Học viện dự kiến tổ chức xác nhận nhập học cho các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và đạt điểm chuẩn xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 (Đợt 1) như sau:

          + Thời gian: Từ 8h30 – 17h30, Thứ Sáu, ngày 04/09/2020.

          + Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

- Thí sinh cần chuẩn bị các giấy tờ theo Hướng dẫn thủ tục xác nhận nhập học năm 2020 (cập nhật trên website tại địa chỉ: http://apd.edu.vn);

- Tuyển sinh chương trình Chuẩn quốc tế: Những thí sinh đã đạt điểm chuẩn xét tuyển vào Học viện được đăng ký xét tuyển chương trình Chuẩn quốc tế theo quy định của Học viện sau khi đã làm thủ tục xác nhận nhập học. Thí sinh xem thông tin chi tiết trên website: http://apd.edu.vn/vien-dao-tao-quoc-te

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐTS;

- Website Học viện;

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CHỦ TỊCH

(đã ký)

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên