null Thông báo: QUYẾT ĐỊNH về việc chi trả hỗ trợ chi phí internet học trực tuyến cho sinh viên trong thời gian phòng chống dịch covid 19

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng  8 năm 2020

Số: 670 /QĐ-HVCSPT 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v chi trả hỗ trợ chi phí internet học trực tuyến cho sinh viên trong thời gian phòng chống dịch covid 19

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 18/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;

 Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-HVCS&PT ngày 28/12/2017 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy chế thu chi nội bộ của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Thông báo số 81/TB-HVCSPT ngày 29/4/2020 về việc hỗ trợ sinh viên trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid 19;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chi hỗ trợ sinh viên chi phí internet cho học trực tuyến trong giai đoạn  phòng, chống dịch Covid 19, cụ thể như sau:

- Mức hỗ trợ: 3% trên tổng số học phí thực nộp của mỗi sinh viên Học kỳ II năm học 2019-2020, đợt 1.

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 434.590.050 đồng (Bốn trăm ba mươi tư triệu, năm trăm chín mươi nghìn không trăm năm mươi đồng) (có danh sách kèm theo Tính hỗ trợ sv 3% chưa có TK, Tính hỗ trợ sv 3% có TK).

- Hình thức hỗ trợ:

+ Đối với các sinh viên đã có số tài khoản: chuyển khoản trực tiếp kinh phí hỗ trợ vào tài khoản của mỗi sinh viên tại Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Thăng Long (Tài khoản sinh viên dùng để nộp học phí).

+ Đối với các sinh viên chưa có số tài khoản: Rút tiền mặt về để chi trả.

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu sự nghiệp

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính; Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

Các Khoa Quản lý sinh viên;

Phòng Kế hoạch – Tài chính (02 bản);

Lưu: TC-HC,

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

  

       PGS, TS. Trần Trọng Nguyên