null THÔNG BÁO số 187: Lịch nghỉ học của sinh viên các khóa 8, 9, 10 để phục vụ tổ chức thi tiếng Anh TOEIC Placement đối với sinh viên K11 (nhập học đợt 2)

content:

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                      Số 187/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày  14 tháng 10  năm 2020

                                   

      

    

           

THÔNG BÁO

V/v lịch nghỉ học của sinh viên

        Căn cứ vào Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh TOEIC Placement đối với sinh viên K11 (nhập học đợt 2).

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo toàn thể sinh viên các khóa 8, 9, 10 được nghỉ học thứ 7 ngày 17 tháng 10 năm 2020.

Giảng viên chủ động bố trí lịch giảng bù để đảm bảo thời lượng môn học.

          Đề nghị giảng viên, sinh viên lưu ý thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/cáo); 

- Các đơn vị thuộc HV (để phối hợp t/h);

- Lưu:TC-HC, QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

      TRƯỞNG PHÒNG QLĐT

(Đã ký)

 

TS. Nguyễn Thế Hùng