null SINH HOẠT KHOA HỌC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC CỦA KHOA CƠ BẢN

content:

Hiện nay, bất cứ giảng viên của một trường đại học nào cũng đều có hai nhiệm vụ chính và quan trọng nhất đó chính là: đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản chiến lược của nhà trường, trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực tham gia các hoạt động NCKH là một trong những biện pháp quan trọng - bắt buộc - cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, Khoa Cơ bản thuộc Học viện Chính sách và Phát triển đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong năm học 2020-2021 và xác định đây là một trong những hoạt động chủ yếu để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng giảng dạy của Khoa cũng như của Học viện Chính sách và Phát triển.

Một buổi sinh hoạt khoa học của Khoa 15h00-17h00 15/10/2020

Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học các giảng viên có thêm nhiều kiến thức chuyên sâu đối với lĩnh vực mình đang giảng dạy cả về lý luận cũng như thực tiễn. Mỗi tháng, Khoa tổ chức sinh hoạt một lẫn, mỗi lẫn là một chủ đề khác nhau. Chủ đề sinh hoạt  khoa tháng 10/2020 là: “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Bộ môn trực thuộc Khoa Cơ bản”, thông qua chủ đề này, Ban chủ nhiệm Khoa mong muốn hoạt động NCKH sẽ góp phần quan trọng để khẳng định uy tín của Bộ môn với các đon vị khác trong Học viện. Mỗi bài viết tham gia nghiên cứu khoa học của Bộ môn không chỉ thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi giảng viên mà qua đó là một lần thương hiệu và uy tín của Bộ môn, của Khoa Cơ bản được thể hiện. Danh tiếng tốt của Khoa cũng như của Học viện, không phải là cái gì đó chung chung, trừu tượng mà nó phải được thể hiện thông qua thành tích đóng góp của từng cán bộ, giảng viên, trong mỗi bộ môn, Khoa. Thành tích của cá nhân góp phần làm nên thành tích của tập thể.

Nguồn Khoa Cơ bản