null THÔNG BÁO số 225 về việc nghỉ học chiều thứ 2 ngày 14/12/2020

content:

 

 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

Số: 225/TB-HVCSPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học chiều thứ 2, ngày 14/12/2020

         

Căn cứ vào kế hoạch công tác năm học 2020 - 2021;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo danh sách các lớp học phần (Danh sách kèm theo) được nghỉ học chiều thứ 2 ngày 14/12/2020 để Học viện tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2020-2021. Giảng viên chủ động bố trí lịch giảng bù theo quy định.

          Đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên lưu ý thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Ban Giám đốc (để b/c);
  • Các đơn vị thuộc H/v;
  • Khoa quản lý sinh viên (TB cho s/v);
  • Bộ phận website (đăng thông tin);
  • Lưu: TC-HC, ĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thế Hùng