null CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CHÍNH PHỦ THEO LUẬT HỖ TRỢ NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

content:

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CỦA CHÍNH PHỦ THEO LUẬT HỖ TRỢ NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được:

  • Miễn, giảm chi phí tham gia các khóa đào tạo có sử dụng ngân sách nhà nước về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

  • Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng khác cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

  • Hỗ trợ hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến.