13/05/2023
TỌA ĐÀM KHOA HỌC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH VĨ MÔ: LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
12/05/2023
https://saudaihoc.tmu.edu.vn/tin-tuc/chi-tiet/thu-moi-viet-bai-hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-voi-chu-de-phat-trien-kinh-te-xanh-o-viet-nam-21989
16/04/2023
Bài viết gốc: https://docs.google.com/document/d/1bhMrdQoZcJ3vDFspr3JRNc5pL7dvn_p1N4ND9CGW2Lg/edit
21/12/2022
Ngày 21/12, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức hội thảo "Các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam: Tiến trình thực hiện và một số khuyến nghị".
06/12/2022
Trường Đại học Hà Nội, Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Thương mại đã họp rà soát công tác tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 15/12/2022