10/04/2020
(MPI) – Ngày 06/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 40/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. Nghị định áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan...