Tin tức Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020
 | Lượt xem: 228

Nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển trong năm 2019. Ngày 07/02/2020, Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng kết công tác đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

  Tham dự Hội nghị có PGS,TS. Đào Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ; Ban Giám đốc; Chủ tịch BCH Công đoàn; Bí thư Đoàn Thanh niên cùng toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ tham dự.

     Sau lời giới thiệu, đồng chí Lê Minh Vân – Phó bí thư Đảng ủy đọc bản báo cáo tóm tắt tổng kết công tác đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020.

Đồng chí Lê Minh Vân – Phó bí thư Đảng ủy báo cáo tóm tắt tổng kết công tác đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. 

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1. Những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị theo lĩnh vực được giao.

     Trong công tác giáo dục, đào tạo Đảng ủy, Ban Giám đốc đã tập chung chỉ đạo tới các đơn vị của Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ của từng đơn vị theo chuyên môn, nghiệp vụ, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của năm học là “Mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; tập trung phát triển chương trình đào tạo chất lượng cao và tiến tới tự chủ về tài chính”; Thành lập các Hội đồng tuyển sinh trong năm 2019 đảm bảo đúng quy định, thành phần để tổ chức thành công kỳ tuyển sinh đại học, cao học theo đúng quy định, chỉ tiêu và tiến độ thời gian của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Song song với công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác cũng thường xuyên được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quan tâm chỉ đạo. Đây là nhiệm vụ quan trọng của Học viện, là lĩnh vực đang dần khẳng định được sự đóng góp của Học viện trong điều hành kinh tế vĩ mô và là điểm sáng của Học viện trong năm 2019; Chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Học viện tại xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

2. Đánh giá công tác phối hợp giữa cấp ủy Đảng với lãnh đạo đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

     Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Học viện, tập trung cho công tác xây dựng Đảng thông qua việc chỉ đạo phát triển Đảng đồng thời đảm bảo chất lượng của đảng viên được kết nạp. Tất các các nhiệm vụ chính trị được triển khai thực hiện đề có sự thống nhất cao trong Đảng uỷ và Ban Giám đốc Học viện; Chỉ đạo các đơn vị, Công đoàn và Đoàn Thanh niên, các đơn vị trực thuộc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị năm 2019. Các đồng chí là Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo các đơn vị và các đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

II. Công tác xây dựng Đảng

1. Công tác chính trị, tư tưởng

     Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển đã tổ chức quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối, Đảng ủy cơ quan gắn với nhiệm vụ chính trị của Học viện. Ngày 09/01/2019, Đảng ủy Học viện đã tổ chức buổi học tập Nghị quyết trung ưởng 8, Khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Học viện; Chỉ đạo các Chi bộ tổ chức học tập, quán triển và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho toàn thể cán bộ, đảng viên và sinh viên Học viện. Từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo sự đồng thuận xã hội trong lãnh đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện; Chỉ đạo thực hiện bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức của nhà giáo trong quy chế giảng viên, rà soát, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy chế, quy định nội bộ như: Quy chế thu chi nội bộ, Quy chế thu nhập tăng thêm, Quy chế quản lý sinh viên ngoại trú, Quy chế đào tạo, Quy định về quy trình tuyển dụng lao động hợp đồng….; Chỉ đạo các Chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, đồng thời gắn với nội dung xây dựng kế hoạch cá nhân và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, từ đó làm căn cứ đánh giá, phân loại đảng viên cuối năm.

     Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Đảng ủy Học viện chỉ đạo các Chi bộ tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến các đảng viên về các văn bản của cấp ủy Đảng như: Hướng dẫn số 81- HD/TW ngày 18/01/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019;  Hướng dẫn số 82- HD/TW ngày 18/01/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác thông tin đối ngoại năm 2019; Hướng dẫn số 83- HD/TW ngày 18/01/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam - Camphuchia năm 2019. Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (1969-2019). Tuyên truyền kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên gắn kết hoành thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

     Bên cạnh đó, Đảng ủy Học viện theo dõi sát sao tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong toàn thể cán bộ, đảng viên, sinh viên của Học viện. Chỉ đạo các Chi bộ, các đơn vị trực thuộc Học viện  tổ chức định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, và toàn thể sinh viên gắn với công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Học viện qua văn bản và các bài viết trên Website của Học viện đã cung cấp thông tin, giáo dục, tuyên truyền, cảnh báo tới cán bộ, đảng viên, sinh viên, học viên...nên không có vụ việc nào đáng tiếc xảy ra.

     Đánh giá kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng. Nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và đảng viên, trong năm 2019 Đảng ủy Học viện đã cử 01 cán bộ quản lý tham dự lớp lý luận chính trị cao cấp và 22 cán bộ, đảng viên tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, cử 43 đoàn viên, quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

     Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Bộ, Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức tuyên truyền, quán triệt và chuẩn bị các nội dung tiến tới tổ chức Đại hội Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện; Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viên đã chủ động xây dựng đề án sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể: sáp nhập một số khoa, bộ môn để giảm đầu mối các phòng, khoa từ 21 đơn vị trược thuộc xuống 17 đơn vị; Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo các Chi bộ, cũng như chuẩn bị các nội dung để tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019 thuộc thẩm quyền đúng theo Hướng dẫn số 288-HD/ĐUBKHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

     Công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, Đảng ủy Học viện dã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Bộ. Trực tiếp tham gia chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ, nhận xét, đánh giá cán bộ của Học viện trước, trong quy trình thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển và điều động cán bộĐảng bộ Học viện có 07 đảng ủy viên. Có 03 Chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Khối chính trị và công tác sinh viên; Chi bộ Khối các Phòng, Khoa và Trung tâm và Chi bộ Khối giảng viên. Hiện số lượng đảng viên của Đảng bộ là 57 đảng viên. Trong đó đảng viên chính thức là: 52 đồng chí; dự bị là 05 đồng chí; đảng viên nữ là: 24 đồng chí; đảng viên là sinh viên là: 05 đồng chí; Công tác phát triển đảng viên trong năm 2019: Đảng bộ Học viện kết nạp được 07 đảng viên mới, trong đó 03 đồng chí là cán bộ, giảng viên và 04 đồng chí là sinh viên. Năm 2019 Đảng bộ cũng đã cử 36 cán bộ, giảng viên và sinh viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; Số đảng viên chuyển đến, chuyển đi trong năm 2019 là: Đảng ủy Học viện đã hoàn thành thủ tục chuyển đến 04 và chuyển đi là 10 đồng chí. Hoàn thiện hồ sơ thủ tục và đề nghị chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị.

     Việc triển thực hiện Nghị quyết 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”: Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Khối và Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đảng bộ Học viện đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Học viện đã tiến hành tổ chức học tập Nghị quyết của Đảng bộ một cách đầy đủ, nghiêm túc từ đó thông tin kịp thời đến cán bộ, đảng viên; Cấp ủy viên chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên từ đó góp phần định hướng tư tưởng cho đảng viên ngay từ chi bộ; mỗi đảng viên đã thực sự là một tuyên truyền viên để tuyên truyền đến quần chúng và nêu gương trong quần chúng, có năng lực phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các hiện tượng tiêu cực tham nhũng, vi phạm kỷ luật… với nội dung sinh hoạt phong phú, như: quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp trên; thông tin tình hình thời sự quốc tế, trong nước, trong địa phương, trong cơ quan có liên quan đến đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được giao; giải quyết tâm tư, vướng mắc của đảng viên, phát triển Đảng đối với quần chúng ưu tú là viên chức đơn vị và nhất là đối với quần chúng sinh viên là đoàn viên ưu tú…; Đảng bộ Học viện thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng, duy trì kỷ luật, kỷ cương nền nếp trong sinh hoạt đảng đảm bảo tất cả cán bộ, đảng viên ở mọi cương vị, hoàn cảnh, điều kiện công tác phải tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ, đúng quy định. Các chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với đặc thù và công việc của cán bộ, đảng viên và sinh viên, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả trong sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt được nâng cao (trên 95%), năm sau cao hơn năm trước.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

     Đảng ủy Học viện ban hành chương trình kiểm tra, giám sát trong Đảng ủy. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát. Trong Đảng ủy thực hiện việc kiểm tra chéo giữa các đảng ủy viên để phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện, dấu hiệu vi phạm của đảng viên. Hiện nay Đảng bộ Học viện không có trường hợp vụ việc, đơn, thư kéo dài còn tồn đọng chưa được giải quyết;  Việc xây dựng và kết quả triển khai thực hiện chương trình  kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy. Đảng ủy, Ban giám đốc nhận thức rõ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra giám sát, đã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát gắn với công tác chuyên môn để triển khai công việc được thuận tiện và hợp lý. Căn cứ vào chương trình kế hoạch kiểm tra giám sát theo nhiệm kỳ và từng năm, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Học viện thường xuyên kiểm tra các mặt hoạt động của các Chi bộ, có sự trao đổi sinh hoạt đảng, chuyên môn định kỳ; Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên. Trong năm 2019, Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển không nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên trong các Chi bộ;  Việc thi hành kỷ luật đảng: Không có đảng viên nào phải thi hành kỷ luật đảng.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

     Cấp ủy Học viện thường xuyên quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận bằng nhiều hình thức như trao đổi tại các buổi họp của cấp ủy, tuyên truyền qua tài liệu đến từng chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện. Đảng ủy Học viện cử đồng chí đảng ủy viên phụ trách công tác dân vận tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân vận do Đảng ủy cơ quan Bộ tổ chức, từ đó truyền đạt lại các kiến thức về công tác dân vận cho cấp ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ; Đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể; kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động thiện nguyện. Đảng ủy Học viện đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Công đoàn Học viện tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ như ngày học sinh, sinh viên (09/01); kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ (19/5), kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đồng chí Đào Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy đánh giá những nội dung Đảng ủy đã thực hiện trong năm qua và tổng kết ưu điểm và hạn chế

Sau phần báo cáo tóm tắt tổng kết công tác đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, đồng chí Đào Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy đánh giá và chỉ rõ những nội dung Đảng ủy đã thực hiện trong năm qua và tổng kết ưu điểm và hạn chế.

Ưu điểm

- Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ. Với đặc thù của Đảng bộ Học viện là đồng chí Bí thư Đảng bộ đồng thời là Giám đốc Học viện do vậy sự lãnh đạo của Đảng, tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhất quán; sự phối hợp trong công tác chỉ đạo giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc Học viện và các đoàn thể được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bài bản và chặt chẽ.

- Với hai nhiệm vụ chính trị cơ bản được Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho Học viện là giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, với đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ chuyên môn cao, nhiều giảng viên có kinh nghiệm và đặc biệt nhiệt huyết trong nghề nên đã tạo ra sự đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh và phát triển.

Hạn chế

- Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Hiện với hơn 3258 sinh viên và học viên cao học theo học trong khi tổng số cán bộ, giảng viên của Học viện là 127 người là một áp lực rất lớn về nhân sự, đặc biệt là thiếu nhân sự trong khối giảng viên. 

- Trong công tác xây dựng Đảng: Trong bối cảnh tình hình chính trị, xã hội có nhiều biến động phức tạp do đó công tác ổn định chính trị tư tưởng trong nội bộ cán bộ, đảng viên cũng có nhiều khó khăn, phức tạp. Với 57 đảng viên, trong đó có đảng viên là sinh viên nhưng hiện Đảng ủy Học viện chưa có cán bộ chuyên trách công tác Đảng, do đó cũng ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng, hiệu quả của công tác Đảng.

Nhằm cụ thể hóa phương hướng và các chỉ tiêu, Hội nghị lắng nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu và thống nhất các nội dung cho việc triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng phát biểu xây dựng phương hướng công tác đảng năm 2020

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình phát biểu về cơ sở vật chất và đào tạo chất lượng cao

Đồng chí Nguyễn Thạc Hoát phát biểu nội dung tính đoàn kết và xây dựng đảng vững mạnh

Hội nghị thống nhất các nội dung sau:

I. Phương hướng và các chỉ tiêu cụ thể

1. Phương hướng:

Tập thể Đảng bộ Học viện đoàn kết, tập trung hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Chỉ đạo các chi bộ cũng như tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mỗi cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, mọi lúc, mọi nơi. Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trên tất cả các mặt.

2. Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

- 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 15-20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đảng bộ Học viện và ít nhất 01 Chi bộ đạt danh hiệu: Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh.

- Giữ vững chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn nơi làm việc.

- Bồi dưỡng và kết nạp được từ 8 - 10 quần chúng ưu tú vào Đảng.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Toàn thể Đảng bộ thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020, tiến tới tổ chức thành công Đại hội chi bộ và Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển, nhiệm kỳ 2020-2025. Mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, mất ổn định trong Học viện và xã hội.

- Đảng ủy Học viện tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy cơ quan Bộ trong cán bộ, giảng viên và sinh viên.

- Đảng ủy Học viện tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong đó lấy nòng cốt là các đồng chí đảng viên phải nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, cụ thể 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác trở lên.

2. Công tác chính trị, tư tưởng

- Đảng ủy Học viện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Học viện trong công tác cán bộ, bổ nhiệm cán bộ, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tiếp tục xây dựng, củng cố, bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị, tạo sự ổn định về nhân sự lãnh đạo trong Học viện.

- Nắm bắt công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ và trong cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn Học viện, bên cạnh đó cần có sự chỉ đạo kịp thời giải quyết những bức xúc, để không nẩy sinh các vấn đề về tư tưởng nổi cộm.

- Các đảng viên thể hiện rõ hơn vai trò gương mẫu, đi đầu trong công tác chuyên môn giảng dạy và hoạt động chuyên môn văn phòng. Đảm bảo 100% đảng viên tham gia các công tác chuyên môn do Học viện tổ chức.

3. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên

- Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ theo quy định của Đảng, Nhà nước, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và của Học viện.

- Cử 30 - 40 quần chúng ưu tú để đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Xem xét và đề nghị Đảng ủy cấp trên chuẩn y kết nạp từ  8-10 quần chúng vào Đảng theo định hướng chú trọng và chất lượng của đảng viên được kết nạp. Xét chuyển Đảng chính thức cho các đồng chí là đảng viên dự bị. Tiếp nhận, xét, hoàn thiện thủ tục và đề nghị Đảng ủy cấp trên chuyển sinh hoạt Đảng cho các đồng chí đảng viên chuyển công tác, nghỉ hưu và sinh viên đã tốt nghiệp ra trường.

4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng:

Căn cứ chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy cơ quan Bộ, Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Bộ, Đảng ủy Học viện, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020. Phấn đầu 100% cán bộ, viên chức và sinh viên là đảng viên không vi phạm kỷ luật.

- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát bằng việc cử các đồng chí đảng ủy  viên dự sinh hoạt chéo giữa các chi bộ trong Đảng bộ Học viện. Ban hành chương trình kiểm tra, giám sát để từ đó thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trong năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng và đảng viên; công tác tiếp công dân.

5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể:

     Tiếp tục chỉ đạo các các tổ chức chính trị xã hội trong Học viện như: Công đoàn, Đoàn thanh niên Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng cũng nghư Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Quan tâm xây dựng tổ Công đoàn thực sự là tổ ấm của công đoàn viên, tạo điều kiện thuận lợi cho họ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

            Phát biểu bế mạc Hội nghị, PGS,TS. Đào Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020. Cần đánh giá tình hình khi tổ chức thực hiện tự chủ tài chính, đây là thử thách nhưng cũng là thời cơ để Học viện chuyển mình; Bám sát kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Bộ, Ngành; Phát huy tính đoàn kết, dân chủ trong Đảng; Tiếp tục phối hợp với Chính quyền Học viện Chính sách và Phát triển để chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và các nhiệm vụ khác.

(Nguồn:TTCNTT, TV&TT)