Tin tức Tin tức

Khóa bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong kinh tế”
 | Lượt xem: 806

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

ACADEMY OF POLICY AND DEVELOPMENT (APD)

Ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội. Tel: (04) 37473186; Fax: (04) 37475217

                                             Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

Đơn vị: Phòng Khoa học và Hợp tác.

          Số: 2311/KHHT

THÔNG BÁO

V/v tổ chức khóa bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong kinh tế”

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc tổ chức khóa bồi dưỡng “Nâng cao kỹ năng nghiên cứu trong kinh tế” giúp cán bộ, giảng viên tiếp cận với các phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại và kỹ năng công bố các công trình khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín, cụ thể như sau:

  • Chủ trì: PGS, TS. Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện.
  • Giảng viên: GS,TS. Lê Văn Cường, Nguyên Phó Giám đốc Khoa học của Viện Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Khoa học; Nguyên Giám đốc Trung tâm Kinh tế Sorbonne, Cộng hòa Pháp. GS Cường là một trong những nhà kinh tế xuất sắc của thế giới và có nhiều đóng góp cho Việt Nam với rất nhiều công trình khoa học đã được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc top 5 trong danh mục ISI và Scopus, Tạp chí International Journal of Economic Theory cũng đăng một số đặc biệt để vinh danh đóng góp khoa học của GS Cường nhân dịp ông về hưu năm 2011.
  • Nội dung:   Phụ lục đính kèm; Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Thời gian 4 ngày: Từ 8h30 đến 16h30 ngày 07/12/2017 đến ngày 10/12/2017.
  • Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển.

Phòng Khoa học và Hợp tác thông báo tất cả các cán bộ, giảng viên có nhu cầu đăng ký tham gia trước 17h00 thứ Năm, ngày 30/11/2017. Tất cả các cán bộ, giảng viên đã đăng ký yêu cầu sắp xếp thời gian để tham dự lớp học đầy đủ 100% thời gian, với trường hợp nghỉ hoặc không hoàn thành khóa học cán bộ, giảng viên đó có trách nhiệm hoàn trả kinh phí đào tạo theo quy định của Học viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc.

Đầu mối liên hệ: Bùi Đăng Minh, Phòng Khoa học và Hợp tác, Email: buigiaminh91@gmail.com, điện thoại: 097 251 9998.

Trân trọng!

 

                                                         PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC