19/09/2020
Khóa 11 thực tế tại điểm di tích lịch sử K9 - Đá Chông, Ba Vì - Hà Nội
19/09/2020
Danh sách lớp học phần đợt 1. Kỳ I, năm học 2020 - 2021 (khoá 11)
17/09/2020
Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2020-2021. Khóa 11, đợt 1 (12 tuần từ 21/09/2020 - 13/12/2020)
17/09/2020
QUYẾT ĐỊNH: về việc công bố danh sách lớp đợt 1, Khoá 11(niên khoá 2020-2024)
17/09/2020
THÔNG BÁO: về việc xem xét, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng và xét kết nạp Đảng
17/09/2020
Chào mừng 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư
16/09/2020
Ngày 15/9/2020, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng Học viện và bầu Chủ tịch Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020 - 2025.
16/09/2020
THÔNG BÁO: Tổ chức học phần học bổ sung để thi chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên khóa 5, 6
16/09/2020
Kết quả kỳ thì TOEIC Placement tổ chức ngày 10/9/2020  
14/09/2020
THÔNG BÁO: Nộp học phí kỳ I năm học 2020-2021