Tin tức Tin tức

Thông báo điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2017
 | Lượt xem: 4819

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
HỌC VIỆN
CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                         Số:  62/TB-HVCSPT

Hà Nội, ngày  16  tháng 8 năm 2017

           

THÔNG BÁO
V/v điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2017
 

          Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

          Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017;

         Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 16/8/2017 của Hội đồng tuyển sinh năm 2017 của Học viện Chính sách và Phát triển;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2017 như sau:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

D310101

Kinh tế

20,0

2

D340201

Tài chính - Ngân hàng

20,5

3

D340205

Quản lý nhà nước

19,0

4

D340101

Quản trị kinh doanh

20,5

5

D340106

Kinh tế quốc tế

22,0

 

          Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:                                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

- Thành viên HĐTS;                                                                                                         GIÁM ĐỐC                                      

- Website Học viện;                                                                                                            (Đã ký)

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT (04b).                                                                   

                                                                                                                              PGS,TS. Đào Văn Hùng