Tin tức Tin tức

Thông báo V/v đăng ký học chương trình 2 Khóa 4,5,6
 | Lượt xem: 626

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN    

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT  TRIỂN

 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Số:  57/TB-HVCSPT                                                     Hà Nội, ngày 25  tháng 7  năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký học chương trình 2 của sinh viên Khóa 4, 5,6

 

 

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-HVCSPT ngày 18/01/2012 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành quy chế đào tạo Đại học chính quy;

Căn cứ  Quyết định số 03/QĐ-HVCSPT ngày 07 tháng 01 năm 2013 quy định tạm thời về việc sinh viên đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình đào tạo tại Học viện Chính sách và Phát triển. Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2015 – 2016.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, phòng Quản lý Đào tạo thông báo tổ chức thực hiện học cùng lúc 2 chương trình của sinh viên khóa 4,5,6 (hướng dẫn kèm theo).

  Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình và căn cứ vào kế hoạch của Học viện, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai để hoàn thành tốt công tác tổ chức đào tạo chương trình 2 cho sinh viên khóa 4,5,6.

Ghi chú: Hướng học hai chương trình (tải tại đây)

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc HV;

- Các đơn vị thuộc HV (Phối hợp t/h);

- Lưu: TC-HC, QLĐT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG

 QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng