Tin tức Tin tức

THÔNG BÁO: V/v Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 – 2017 cho sinh viên Khóa 4, Khóa 5 và Khóa 6 của Học viện
 | Lượt xem: 866

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN Số: 64/TB- HVCSPT

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN 

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 64/TB- HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

  Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v thời khóa biểu và lịch đăng ký tín chỉ học kỳ I năm học 2016 – 2017

cho sinh viên Khóa 4, khóa 5 và khóa 6 của Học viện

 

          Căn cứ vào chương trình đào tạo và kế hoạch học tập năm học 2016 – 2017;

          Học viện Chính sách và Phát triển thông báo:

          1. Thời khóa biểu khóa 4, 5, 6 - học kỳ I năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên đại trà của Học viện.

Khóa 4

Khóa 5

Khóa 6

          2. Thời khóa biểu khóa 5, 6 - học kỳ I năm học 2016 – 2017 đối với sinh viên Chất lượng Cao của Học viện.

Khóa 5 - Chất lượng cao

Khóa 6 - Chất lượng cao

    3. Lịch đăng ký tín chỉ: bắt đầu từ 11h00 thứ 5 ngày 18/8/2016 đến 11h00 thứ 7 ngày 20/8/2016.

          Để đảm bảo công tác giảng dạy được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

          - Trưởng các Khoa/Bộ môn gửi kế hoạch phân công giảng viên giảng dạy, thông báo đến cố vấn học tập, giảng viên và sinh viên được biết và thực hiện. Kế hoạch phân công giảng viên gửi về Phòng Quản lý Đào tạo (đ/c Hà) trước 11h thứ 6, ngày 19/8/2016 để tổng hợp.

          - Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị phục vụ học tập và bố trí cán bộ trực phục vụ, hoàn thành trước thứ 6, ngày 19/8/2016.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (b/c);

- Các đơn vị thuộc H/v (phối hợp t/hiện);

- Phòng CT&CTSV (TB trên bảng tin);

- Lưu: TC-HC, P.QLĐT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

(Đã ký)

 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng