Tin tức Tin tức

THÔNG BÁO V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2019
 | Lượt xem: 1897

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   75/TB-HVCSPT

               Hà Nội, ngày  02   tháng 8 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Cử nhân đại học hệ chính quy

Đợt 1/2019

           Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018 – 2019, Học viện Chính sách và Phát triển thông báo Tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Cử nhân đại học hệ chính quy đợt 1/2019 như sau:

1/ Tổng duyệt chương trình:

  • Thời gian: 8h30h – 11h00, Thứ 5 ngày 8/8/2019
  • Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

2/ Lễ trao bằng tốt nghiệp:

  • Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ 6 ngày 9/8/2019
  • Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

3/ Nhận hồ sơ tốt nghiệp:

  • Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ 6 ngày 9/8/2019
  • Địa điểm: Học viện Chính sách và Phát triển, Ngõ 7, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

Lưu ý:

  • Sinh viên, học viên vắng mặt ngày 8/8/2019 sẽ không được dự lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 9/8/2019.
  • Sinh viên, học viên phải mang giấy tờ tuỳ thân (chứng minh thư hoặc thẻ căn cước) để nhận hồ sơ tốt nghiệp.

Học viện Chính sách và Phát triển trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Các đơn vị thuộc Học viện;

- Bộ phận website HV;

- Lưu: TCHC, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

TS. Giang Thanh Tùng