null THÔNG BÁO Quyết định số 640a và 640b về việc quy định quy đổi điểm học phần Tin học và Tiếng anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển.

content:

Quyết định số 640a về việc quy định quy đổi điểm học phần Tin học đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển (nội dung xem tại đây).

Quyết định số 640b về việc quy định quy đổi điểm học phần Tiếng anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển (nội dung xem tại đây).