Tin tức Tin tức

Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên
Ngày đăng 14/09/2017 | 15:47 PM  | Lượt xem: 1474

Đề nghị các sinh viên có những nguyện vọng, tâm tư cần tư vấn, chia sẻ, góp ý với Ban giám đốc Học viện về quá trình đào tạo, thực hiện nội quy, quy chế học tập và rèn luyện… cũng như các vấn đề giảng dạy của giảng viên nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo của Học viện vui lòng liên hệ qua các kênh thông tin sau.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

 Số:        /TB-HVCSPT    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày  14  tháng  9 năm 2017

                                   

 

THÔNG BÁO

V/v Hòm thư (Email) góp ý đối với sinh viên

tại Học viện Chính sách và Phát triển

 
   

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được dễ dàng chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các kiến nghị và phản ánh các vấn đề phát sinh trong Học viện được thường xuyên, liên tục tới Ban giám đốc Học viện, Học viện thông báo về số điện thoại đường dây tư vấn và địa chỉ hòm thư góp ý đối với sinh viên cụ thể như sau:

 

  1. Điện thoại tư vấn và giải đáp đối với sinh viên

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: 02437.957.361

  1. Hòm thư góp ý

        Email: Homthugopy@apd.edu.vn

        Đề nghị các sinh viên có những nguyện vọng, tâm tư cần tư vấn, chia sẻ, góp ý với Ban giám đốc Học viện về quá trình đào tạo, thực hiện nội quy, quy chế học tập và rèn luyện… cũng như các vấn đề giảng dạy của giảng viên nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo của Học viện vui lòng liên hệ qua các kênh thông tin trên.

         Định kỳ hàng tuần, Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổng hợp và báo cáo Ban giám đốc Học viện để kịp thời giải quyết các đề xuất, kiến nghị của sinh viên.

Nơi nhận:

  • Ban Giám đốc HV (Để b/c);
  • Các Khoa QLSV (Thông báo tới SV);
  • Các lớp sinh viên;
  • Phòng CTCTSV (Dán bảng tin SV);
  • Lưu: TC-HC, CTSV.

TL. GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

TRƯỞNG PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

(Đã ký)

 

 

Ths. Nguyễn Tiến Hùng

 

 

/documents/422204/0/Thong+bao+hom+thu+gop+y.doc/ea05d9d5-226f-48ca-a3d7-fc0c9739bfdb