NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC

content:

 

ThS. Ngô Xuân Khoa

Phụ trách Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác

 

 

Phụ trách Nghiên cứu Khoa học

 

Phụ trách Hợp tác Quốc tế

 

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh

Chuyên viên

 

 

ThS. Đỗ Thị Hà Anh

Chuyên viên