Trung tâm Bồi dưỡng tư vấn và Phản biện chính sách Trung tâm Bồi dưỡng tư vấn và Phản biện chính sách

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-HVCSPT  ngày 27/5/2011  của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 285/QĐ-HVCSPT  ngày 27/5/2011

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

          Phụ trách Trung tâm: TS. Phạm Minh Tú

 Điện thoại CQ: 04 35562393

Fax: 04.37475217/35562392

1. Chức năng

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển có chức năng bồi dưỡng, nghiệp vụ và tư vấn về các lĩnh vực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quản lý dự án và quản trị doanh nghiệp

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn, trung hạn và hàng năm và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Tổ chức sinh hoạt khoa học về các vấn đề kinh tế vĩ mô; phối hợp với các đơn vị trong Học viện và các đơn vị liên quan triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn phát triển.

Tổ chức cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn phát triển cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và cho các đối tượng có nhu cầu về kinh tế, quản lý kinh tế, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực khác có liên quan.

Biên soạn, biên dịch, xuất bản các tài liệu, giáo trình và các ấn phẩm khác phục vụ việc nghiên cứu, học tập, giảng dạy về quản lý kinh tế và giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Học viện Chính sách và Phát triển.

Hợp tác với các cơ sở nghiên cứu khoa học, đào tạo trong và ngoài nước phục vụ việc nghiên cứu, đào tạo và nâng cao trình độ, kiến thức về kinh tế vĩ mô, quản lý kinh tế và tài chính - ngân hàng.

Tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc Học viện trong lĩnh vực hỗ trợ sinh viên, tư vấn hướng nghiệp, tổ chức đào tạo các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Xây dựng các mối quan hệ hợp tác với các tổ chức, doanh  nghiệp, cá nhân cho các hoạt động, hỗ trợ sinh viên.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy của pháp luật và hướng dẫn của Học viện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

3. Danh sách cán bộ

TS. Phạm Minh Tú, Phụ trách Trung tâm. Email: pmtu7175@yahoo.com.vn  

Ths. Nguyễn Đức Hiếu, Chuyên viên. Email: 

CN. Trần Thị Thanh Minh, Chuyên viên. Email: tttminh1981@yahoo.com

CN. Nguyễn Tuấn Sơn, Chuyên viên. Email: 

Trung tâm Bồi dưỡng tư vấn và Phản biện chính sách Trung tâm Bồi dưỡng tư vấn và Phản biện chính sách