TRUNG TÂM THANH TRA - KHẢO THÍ TRUNG TÂM THANH TRA - KHẢO THÍ

IỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM THANH TRA - KHẢO THÍ

(Thành lập theo Quyết định số 556/QĐ-HVCS&PT ngày 30/8/2010

 của Giám đốc Học viện)

Phòng 606, Ngõ 7, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Điện thoại: 04. 37957357

 Giám đốc: Ông Lê Minh Vân

 

1. Chức năng:

Trung tâm Thanh tra - Khảo thí  giúp Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện chức năng quản lý công tác thanh tra, khảo thí lien quan đến thi và đánh giá kết quả thi của sinh viên nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo trong Học viện.

 2.  Nhiệm vụ, quyền hạn

Quản lý cán bộ, nhân viên thuộc Trung tâm theo phân cấp của Giám đốc;

Xây dựng các văn bản hướng dẫn về thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng trên các cơ sở quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về thanh tra, khảo thí;

Tổ chức làm đề thi, thẩm định đề thi, xây dựng ngân hàng đề thi, in ấn đề thi cho tất cả các kỳ thi do học Học viện tổ chức;

Tổ chức thanh tra giám sát đào tạo và giám sát các kỳ thi;

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng trong hoạt động thanh tra, khảo thí;

Tổ chức tập huấn và tư vấn các hoạt động đảm bảo chất lượng cho cán bộ, giảng viên, hướng dẫn các khoa/bộ môn cách xây dựng các công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học cho các hệ đào tạo khác nhau;

Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: Giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp,…

Triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng;

Thực hiện công tác lưu trữ, bảo mật hồ sơ và công tác báo cáo thống kê theo quy định;

Tham gia các hoạt động đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.

3. Đội ngũ nhân sự

Ông Lê Minh Vân - Giám đốc Trung tâm

Bà Trần Thị Thanh Minh - Nghiên cứu viên

Bà Nguyễn Thị Hà - Nghiên cứu viên

Bà Phạm Thị Thu Lan - Nghiên cứu viên

Ông Lê Đình Đại - Nghiên cứu viên