TUYỂN SINH TUYỂN SINH

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016
Ngày đăng 06/09/2016 | 00:00 AM  | View count: 257

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HỌC VIỆN  CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

 CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 71/TB -HVCSPT

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

 THÔNG BÁO

V/v TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016

 

 Học viện Chính sách và Phát triển trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tham mưu và xây dựng các chính sách kinh tế vĩ mô cho Chính phủ, đồng thời cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức khác.

- Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Qui chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;

- Căn cứ vào quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ tại Học viện Chính sách và Phát triển được ban hành theo Quyết định số 52/QĐ- HVCSPT ngày 12/9/2014 của Giám đốc Học viện;

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 2 năm 2016 (Khóa 3) các chuyên ngành:

- Chuyên ngành Chính sách công, Mã số: 60.340402

- Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Mã số: 60.340201

- Chuyên ngành Kinh tế quốc tế, Mã số 60.310106


Xem chi tiết thông báo tại đây