Văn bản Đảng ủy Học viện

30/11/2020
Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Học viện năm 2020
30/11/2020
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BCH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN NHIỆM KỲ 2020 – 2025
17/09/2020
THÔNG BÁO: về việc xem xét, giới thiệu quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng và xét kết nạp Đảng
18/08/2020
Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ
18/08/2020
QUYẾT ĐỊNH về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển Khóa IV (nhiệm kỳ 2020-2025)