Tài liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Ngày đăng 15/03/2019 | 10:23 AM  | Lượt xem: 884
1. Công văn 1047/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ( Tải tại đây ) ...

Tài liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày đăng 15/03/2019 | 10:52 AM  | Lượt xem: 863
Công văn 766/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học ( Tải tại đây )