Tài liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Ngày đăng 15/03/2019 | 10:23 AM  | Lượt xem: 578

1. Công văn 1047/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (Tải tại đây)

2. Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn tự đánh giá chương trình đạo tạo (Tải tại đây)

3. Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo (Tải tại đây)

4. Công văn 769/QLCL-KĐCLGD sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH (Tải tại đây.)

5. Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về qui trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường  đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên (Tải tại đây.)

6. Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo đại học (Tải tại đây.)