Văn bản về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục Văn bản về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Tài liệu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Ngày đăng 15/03/2019 | 10:23 AM  | Lượt xem: 880
1. Công văn 1047/KTKĐCLGD-KĐĐH hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ( Tải tại đây ) ...

Tài liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Ngày đăng 15/03/2019 | 10:52 AM  | Lượt xem: 861
Công văn 766/QLCL-KĐCLGD về hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học ( Tải tại đây )