02/07/2024
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2024
01/07/2024
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG TRONG THÁNG 7 NĂM 2024
29/02/2024
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2024.
20/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC BẾ GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ CC, VC GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ
14/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN PHỐI HỢP CÙNG SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁC CÁN BỘ LÀ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
08/11/2023
WORKSHOP “HÒA NHẬP ẤN ĐỘ NGẮN HẠN”