10/06/2024
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng kiến thức về đấu thầu trong lĩnh vực Y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
10/06/2024
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu chuyên sâu tháng 6 năm 2024
29/05/2024
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng tháng 5 năm 2024
23/05/2024
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển thông báo chiêu sinh các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu trong tháng 6 năm 2024
15/05/2024
Trung tâm Bồi Dưỡng và Tư vấn phát triển khai giảng Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương (Khoá 01 năm 2024)
12/05/2024
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu chuyên sâu về Kỹ năng lập hồ sơ mời thầu
18/04/2024
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng đấu thầu chuyên sâu cho các cán bộ, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
06/04/2024
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG 02 LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 4 NĂM 2024
04/04/2024
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ ĐẤU THẦU TRONG THÁNG 4 NĂM 2024