Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển

content:

Ban chấp hành Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Đào Văn Hùng

Ban Giám đốc

Uỷ viên BCH, Bí thư Đảng ủy

2

Lê Minh Vân

Trung tâm Thanh tra – Khảo thí

Uỷ viên BCH, Phó Bí thư Đảng ủy

3

Trần Trọng Nguyên

Ban Giám đốc

Uỷ viên BCH

4

Nguyễn Thế Vinh

Ban Giám đốc

Uỷ viên BCH, Chủ nhiệm UBKT

5

Nguyễn Thế Hùng

Phòng Quản lý đào tạo

Uỷ viên BCH

6

Lê Hồng Quân

Phòng Tổ chức – Hành chính

Uỷ viên BCH

7

Vũ Đình Hoà

Đoàn Thanh niên Học viện

Uỷ viên BCH

 -  Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thế Vinh

Ban Giám đốc

Chủ nhiệm

2

Lê Công Thành

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phó Chủ nhiệm

3

Lưu Thị Tuyết

Bộ môn Luật kinh tế

Uỷ viên

 

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ và chi uỷ gồm:

 -  Chi bộ 1 – Khối Chính trị và Công tác Sinh viên;

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Tiến Hùng

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Bí thư

2

Nguyễn Mã Lương

Trung tâm HTĐT

Phó Bí thư

3

Đỗ Kiến Vọng

Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

Uỷ viên

 

- Chi bộ 2 – Khối Phòng chức năng và Trung tâm;

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Thế Hùng

Phòng Quản lý đào tạo

Bí thư

2

Lê Công Thành

Phòng Tổ chức – Hành chính

Phó Bí thư

3

Lê Vũ Trường

Phòng Tổ chức – Hành chính

Uỷ viên

 

- Chi bộ 3 – Khối các Khoa và Bộ môn.

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Trần Trọng Nguyên

Ban Giám đốc

Bí thư

2

Nguyễn Thế Vinh

Ban Giám đốc

Phó Bí thư

3

Bùi Thuý Vân

Khoa Kinh tế đối ngoại

Uỷ viên