Nghiên cứu khoa học

Học viện chính sách và phát triển
Trên cơ sở báo cáo của các Khoa, Bộ môn và các cá nhân trong Học viện, Phòng Khoa học và Hợp tác đã hoàn thành việc tính giờ...
Học viện chính sách và phát triển
- Căn cứ Quyết định 514/QĐ-HVCSPT ngày 19/10/2015 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển Quy định về quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại...

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Học viện chính sách và phát triển
     Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, được sự quan tâm, giúp đỡ của Đoàn thanh...
Học viện chính sách và phát triển
           Cứ mỗi độ hè về, cùng với tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển lại háo hức chuẩn bị cho một...