Nghiên cứu khoa học

Học viện chính sách và phát triển
Các file đính kèm : Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Đăk Nông năm 2016.pdf Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ...
Học viện chính sách và phát triển
THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐỔI MỚI MÔ HÌNH HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ CỦA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC SNG: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ TRIỂN VỌNG” Download...