Giới thiệu

content:

BCH Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Giang Thanh Tùng Bí thư Đảng ủy

ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN 

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Học viện Chính sách và Phát triển được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Học viện luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng các cấp, trong đó vai trò trực tiếp là Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển.

Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy định số 97- QĐ/TW, ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá IX).

Quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển được thể hiện qua các kỳ Đại hội:

1. Chi bộ lâm thời (12/2008 – 9/2009)

Ngay từ khi Học viện chính thức đi vào hoạt động, tổ chức cơ sở đảng của Học viện là Chi bộ lâm thời đã được thành lập theo Quyết định số 401-QĐ/ĐUBKH ngày 10/12/2008 của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đánh dấu sự hình thành và phát triển của công tác Đảng trong Học viện.

Chi bộ lâm thời khi được thành lập gồm 05 đảng viên, trong đó 01 đồng chí là Bí thư lâm thời.

Nhiệm vụ trọng tâm mà Chi bộ cùng tập thể Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện trong giai đoạn này là củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự, xây dựng bộ khung của Học viện; xây dựng cơ sở vật chất để có thể tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 2010.

2. Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009 – 2012

Đại hội Chi bộ Học viện Chinh sách và Phát triển lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2009 – 2012 được tổ chức vào ngày 25/9/2009 với sự tham gia của 10 đảng viên. Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 03 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và 01 đ/c chi ủy viên) và đã được Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Quyết định số 494-QĐ/ĐUBKH ngày 06/10/2009 về việc chuẩn y Ban chấp hành Chi bộ Học viện Chính sách và Phát triển.

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2009 – 2012:

- Tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị, ổn định bộ máy tổ chức và nguồn nhân lực của Học viện.

- Làm tốt công tác tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2010 đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ đúng quy trình, thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của Học viện và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xây dựng hệ thống văn bản, các quy định, quy chế của Học viện, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân sự, các hoạt động giảng dạy, đào tạo, hợp tác và nghiên cứu khoa học.

- Đẩy mạnh mối quan hệ công tác giữa hợp tác giữa Chi ủy Học viện với Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện tốt các chế độ báo cáo, công tác kiểm tra.

3. Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 – 2015

Đại hội Chi bộ Học viện Học viện Chính sách và Phát triển lần thứ hai, nhiệm kỳ 2013 – 2015 được tổ chức vào ngày 10/5/2013 với sự tham gia của 35 đảng viên. Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 05 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và 03 đ/c chi ủy viên) và được Đảng ủy cơ quan ra Quyết định số 442-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 20/5/2013 về việc chuẩn y Ban chấp hành Chi bộ Học viện Chính sách và Phát triển.

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2013 – 2015:

- Đổi mới cơ chế quản lý, áp dụng quản trị đại học tiên tiến, đẩy mạnh các hoạt động đảm bảo chất lượng, xây dựng và phát triển Học viện theo hướng đại học nghiên cứu.

- Phát triển đội ngũ cán bộ theo hướng chuẩn hoá.

- Gia tăng quy mô gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo sau đại học hướng tới đạt các chuẩn khu vực, quốc tế.

- Xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh; gia tăng giá trị nghiên cứu khoa học đáp ứng mục tiêu sứ mệnh phát triển Học viện.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học; nâng cao vị thế của Học viện.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng.

- Tăng cường công tác cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học trình độ cao, chất lượng cao; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, sinh viên.

- Xây dựng Chi bộ vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

4. Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Đây là Đại hội đầu tiên sau khi có quyết định thành lập Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ cơ sở lên Đảng bộ cơ sở vào tháng 01/2015 với 03 Chi bộ trực thuộc.

Đại hội diễn ra trong 02 ngày, 25 và 26/6/2015 với sự tham gia của 42 đảng viên. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và 05 đ/c đảng ủy viên); Ban Chấp hành đảng bộ họp và cũng đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra đảng ủy gồm 03 đồng chí và được Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn y tại Quyết định số 163-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 23/7/2015.

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 – 2020:

- Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, có tinh thần đoàn kết cao, có đủ bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Học viện Chính sách và Phát triển trở thành trường đại học theo định hướng nghiên cứu có uy tín.

- Nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng áp dụng chuẩn mực quốc tế trong giảng dạy và học tập; mở rộng đào tạo theo chương trình chất lượng cao tiến tới đạt được sự công nhận 50% số môn học của các trường đại học trên thế giới.

- Mở rộng và phát triển đào tạo cao học, nâng cao chất lượng đào tạo cao học theo hướng liên kết với các trường đại học nổi tiếng. Chuẩn bị các điều kiện đào tạo tiến sỹ.

- Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý đáp ứng yêu cầu phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Mở rộng nghiên cứu khoa học trên cơ sở bám sát nhiệm vụ của Bộ, đồng thời tăng cường tìm kiếm đề tài khoa học trên thị trường.

- Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên. Xây dựng tiêu chuẩn giảng viên Học viện theo hướng đáp ứng chuẩn của hệ thống giáo dục Việt Nam và yêu cầu của khu vực và quốc tế.

- Tiến hành kiểm định quốc tế, tạo điều kiện xây dựng Học viện trở thành trường đại học có uy tín trong khu vực và quốc tế.

- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ ngành kế hoạch và đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của Bộ.

- Nâng cao đời sống thu nhập cho cán bộ, giảng viên.

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến tới tự chủ đại học khi có đủ điều kiện.

- Chỉ đạo chặt chẽ công tác xây dựng cơ sở vật chất của Học viện.

5. Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển lần thứ IV diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh cán bộ đảng viên, viên chức, sinh viên trong toàn Học viện cùng với toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội diễn ra ngày 30/6/2020 với sự tham gia của 57 đảng viên. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ gồm 07 đồng chí (Bí thư, Phó Bí thư và 05 đ/c đảng ủy viên) và được Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn y tại Quyết định số 235-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 10/7/2020 về việc chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Học viện Chính sách và Phát triển.

Ban chấp hành Đảng bộ cơ sở Học viện Chính sách và Phát triển đã bầu ra Ủy ban Kiểm tra đảng ủy gồm 03 đồng chí và và được Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn y tại Quyết định số 236-QĐ/ĐUBKHĐT ngày 10/7/2020 về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển.

Danh sách Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Tính đến tháng 7/2022 toàn Đảng bộ có 87 đảng viên, bao gồm 71 đảng viên là cán bộ viên chức và 16 đảng viên sinh viên.

Các tổ chức thuộc Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển

- Chi bộ 1

- Chi bộ 2 

- Chi bộ 3 

- Chi bộ 4

- Chi bộ 5

- Chi bộ 6

- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển

- Tổ Giúp việc công tác văn phòng Đảng ủy Học viện

Nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 – 2025:

- Đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy trí tuệ và tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên, học viên trong toàn Học viện.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng dạy, phục vụ có chuyên môn cao, có năng lực quản lý tốt, dạy tốt, phục vụ tốt, mở rộng quy mô đào tạo, khai thác tối ưu và hiệu quả cơ sở vật chất.

- Nghiên cứu, xây dựng mục tiêu, chiến lược phát triển Học viện bền vững trong giai đoạn mới, tiến tới tự chủ đại học.

- Phát huy vai trò của Hội đồng trường trong việc thực hiện phương pháp quản trị đại học tiên tiến để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội trong thời kỳ hội nhập, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ, tạo uy tín cho thương hiệu Học viện Chính sách và Phát triển trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.

- Hoàn thiện công trình xây dựng cơ sở vật chất của Học viện tại Nam An Khánh.

6. Đánh giá chung

Trải qua các kỳ Đại hội, tổ chức cơ sở Đảng của Học viện không ngừng được củng cố và hoàn thiện, gắn liền với từng giai đoạn phát triển và những thành công của Học viện trong hơn 10 năm qua.

Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển luôn là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chịu sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban cán sự Đảng, Ban Thường vụ và Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của Học viện, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ và đơn vị vững mạnh.