18/04/2024
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng đấu thầu chuyên sâu cho các cán bộ, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
06/04/2024
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG 02 LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG THÁNG 4 NĂM 2024
04/04/2024
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ VỀ ĐẤU THẦU TRONG THÁNG 4 NĂM 2024
02/04/2024
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 03 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ ĐẤU THẦU TRONG THÁNG 3 NĂM 2024
08/03/2024
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG THÁNG 3 NĂM 2O23
29/02/2024
Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2024.
20/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC BẾ GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG THAM MƯU VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ CC, VC GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ
14/12/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ VÀ...