Sứ mạng- Tầm nhìn Sứ mạng- Tầm nhìn

Sứ mạng và Tầm nhìn
 | Lượt xem: 1609

Sứ mạng: 

“Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao bậc đại học và sau đại học về kinh tế, quản lý và chính sách phát triển, có tư duy năng động, sáng tạo, đủ năng lực làm việc trong môi trường trong nước và quốc tế; nghiên cứu, bồi dưỡng, tư vấn và phản biện chính sách theo yêu cầu của ngành Kế hoạch và Đầu tư và của đất nước”

Tầm nhìn:

“Học viện Chính sách và Phát triển phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo đại học và sau đại học đa ngành trong lĩnh vực chính sách phát triển, kinh tế và quản lý, có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân; phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu; trờ thành cơ sở nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách vĩ mô đáp ứng nhu cầu xã hội, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành kế hoạch - đầu tư và của đất nước”