Sứ mạng- Tầm nhìn Sứ mạng- Tầm nhìn

Sứ mạng và Tầm nhìn
 | Lượt xem: 781

Sứ mạng: 

Học viện Chính sách và Phát triển là cơ sở giáo dục đào tạo công lập thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan tham mưu hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và hoạch định chính sách phát triển; đào tạo nhân lực đáp ứng một phần nhu cầu của các tổ chức sản xuất kinh doanh và đáp ứng yêu cầu đào tạo lại đội ngũ cán bộ đang công tác trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và chiến lược phát triển.

Tầm nhìn:

Học viện Chính sách và Phát triển phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo đại học và sau đại học đa ngành trong lĩnh vực chính sách phát triển, kinh tế và quản lý, có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân; phát triển thành trường đại học định hướng nghiên cứu; trờ thành cơ sở nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách vĩ mô đáp ứng nhu cầu xã hội, yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của ngành kế hoạch - đầu tư và của đất nước.