Đào tạo Đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế - chuyên ngành Luật Đầu tư kinh doanh

Publish date 24/01/2019 | 16:38 PM  | Lượt xem: 605
Khung chương trình và chuẩn đầu ra ngành Luật kinh tế

Mục tiêu & vị trí việc làm ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư - kinh doanh

Publish date 24/01/2019 | 04:23 PM  | Lượt xem: 961
Mô tả chương trình đào tạo ngành Luật kinh tế, chuyên ngành Luật Đầu tư kinh doanh của Học viện Chính sách và Phát triển