THÔNG BÁO THÔNG BÁO

QUYẾT ĐỊNH V/v Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển
Publish date 30/08/2019 | 15:24 PM  | Lượt xem: 1797

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 803/QĐ-HVCSPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành

đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BKH ngày 18 tháng 07 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Học viện Chính sách và Phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HVCSPT ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Giám đốc Học viện;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-HVCSPT ngày 25 tháng 01 năm 2018 về việc Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định quy đổi điểm học phần tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo của Học viện Chính sách và Phát triển (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 60/QĐ-HVCSPT ngày 25 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thủ trưởng các Khoa chuyên ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc Học viện (để b/c);

- Website Học viện;

- Lưu: P.TC-HC, P.QLĐT, BMNN.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

PGS, TS. Trần Trọng Nguyên